Informacyjny Serwis Policyjny

Kurs CEPOL dot. zwalczania zorganizowanej przestępczości przeciwko mieniu

Zamieszczony Data publikacji 02.09.2019
W ramach CEPOL organizowany jest kurs poświęcony problematyce zorganizowanej przestępczości przeciwko mieniu (tłum z jęz. ang. Organised property crime). Ww. szkolenie odbędzie się w Niemczech (Kehl) w dniach 18-22 listopada br., jego organizatorem będzie Deutsche Hochschule der Polizei w Munster we współpracy z francuskim MSW. Celem realizacji ww. przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie jw., ze szczególnym uwzględnieniem współpracy transgranicznej, bilateralnej wymiany informacji oraz wykorzystania mechanizmów współpracy istniejących w ramach instytucji międzynarodowych i agencji UE takich jak np. Europol oraz Eurojust.

Grupę docelową stanowić będą przedstawiciele służb bezpieczeństwa i porządku publicznego państw członkowskich UE oraz państw trzecich, specjalizujący się w ww. zakresie oraz posługujący się jęz. angielskim w stopniu pozwalającym na swobodne komunikowanie się. W szczególności powinny to być osoby zajmujące stanowiska kierownicze, nadzorujące bezpośrednio realizację postępowań w ww. obszarze. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1-2 przedstawicieli. Udział dodatkowych osób będzie uzależniony od zaistnienia wakatów.

Koszty przelotu, zakwaterowania oraz wyżywienia zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Jednostka macierzysta pokrywa jedynie koszty transportu lokalnego i częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe). 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: CBŚP oraz BK KGP, wśród podległych f-szy nabór prowadzą również Dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości KAS MF oraz Dyrektor BWM Prokuratury Krajowej.  

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 20 września 2019 r. Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa ww. jednostek nie będą uwzględniane.

 
Tagi:
powrót
drukuj