Zlecanie zadań służbowych w Policji. Zarys problematyki

Data publikacji: 05.08.2010

Witold St. Majchrowicz

W każdej organizacji, także w Policji, w procesie kierowania ludźmi, a tym samym w procesie dążenia do osiągnięcia wytyczonego przez przełożonego celu działania, bardzo ważnym elementem jest formułowanie i zlecanie zadań podwładnym. Im sprawniej przebiegają czynności z tym związane, im lepiej sformułowane są zadania stałe i doraźne oraz im bardziej umiejętnie są przydzielane i zlecane, tym łatwiej uzyskać pożądane efekty.

Skrypt autorstwa zastępcy komendanta Szkoły, insp. Witolda St. Majchrowicza, zatytułowany „Zlecanie zadań służbowych w Policji. Zarys problematyki”, zawiera najistotniejsze zagadnienia dotyczące zlecania zadań policjantom i pracownikom Policji.

Autor wyjaśnia podstawowe pojęcia, dotyczące prezentowanej problematyki (m.in.: przełożony, podwładny, zlecenie, cel działania, instrukcja, algorytm). Scharakteryzowano także istotę funkcjonowania w Policji organizacji hierarchicznej. Omówione zostały też podstawowe zasady związane z formułowaniem oraz przydzielaniem zadań i obowiązków służbowych, a także procedury dotyczące tworzenia opisu stanowiska pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zasad określania zadań stałych dla poszczególnych stanowisk pracy.

Kolejne zagadnienie, o którym autor wspomina w publikacji, dotyczy problematyki decydowania o przydzielaniu zadań doraźnych oraz procesu zlecania zadań służbowych z uwzględnieniem niezbędnych aspektów tego procesu, tj. stopnia stanowczości i szczegółowości zleceń. Ponadto scharakteryzowano m.in.: zasady przeprowadzania odpraw i narad służbowych, udzielania instruktażu, dokumentowania przebiegu odpraw i narad służbowych. Cennym elementem jest tu wskazanie podstawowych błędów popełnianych podczas przygotowywania oraz przeprowadzania odpraw i narad służbowych. W ostatnim rozdziale opisane zostały kryteria doboru policjantów przeprowadzających odprawy, czynności związane ze szczegółowym przygotowaniem się do ich przeprowadzenia oraz proces formułowania stałych i doraźnych zadań służbowych. Omówiono też zasady przekazywania zadań do służby z uwzględnieniem przebiegu odprawy, problematykę doboru składu osobowego poszczególnych patroli, funkcje, jakie spełnia odprawa oraz wpływ poziomu przeprowadzenia odprawy na efektywność służby. Całość została wzbogacona o załączniki przedstawiające m.in. przykładowe karty opisu wybranych stanowisk pracy szczebla kierowniczego i wykonawczego w szkole Policji oraz komendzie powiatowej Policji.

Pliki do pobrania