Przyjęcie informacji o przestępstwie. Postępowanie sprawdzające. Odmowa wszczęcia postępowania. Wszczęcie postępowania przygotowawczego.

Jolanta Curyło

Niniejsze opracowanie stanowi pomoc w poznaniu wielu aktów prawnych i zrozumieniu, na ich podstawie, procedur postępowania karnego, w myśl których policjanci komórek dochodzeniowo-śledczych są zobligowani procedować przy takich czynnościach jak:

  • przyjęcie informacji o przestępstwach ściganych w trybie publicznoskargowym (z urzędu i na wniosek) i prywatnoskargowym, w zależności od ich źródeł oraz udokumentować i nadać dalszy bieg sprawie,
  • czynności z pokrzywdzonymi, w celu zabezpieczenia ich interesów i praw oraz udzielania wszechstronnej pomocy faktycznej i prawnej,
  • przeprowadzanie skutecznych postępowań sprawdzających,
  • podejmowanie i kompleksowe realizowanie decyzji o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego;
  • wszczęcie śledztwa/dochodzenia.

Publikacja ma na celu przedstawienie wymienionych procedur w sposób przejrzysty, przystępny i uporządkowany. Materiał ten, ze względu na tematykę dochodzeniowo-śledczą, skierowany jest przede wszystkim do słuchaczy kursów specjalistycznych z zakresu specjalizacji dochodzeniowo-śledczej i słuchaczy kursów w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej. Wybrane zagadnienia mogą być przeznaczone dla słuchaczy kursów zawodowych podstawowych, w takim zakresie, w jakim przewiduje to program szkolenia. W opracowaniu wykorzystano akty prawne, orzecznictwo sądowe i publikacje praktyków.

Pliki do pobrania