Przepadek mienia

podinsp. Jerzy Gąsiorowski, podkom. Piotr Górnik, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2011 rok

Wychodząc z założenia, że znajomość odpowiednich instytucji prawnych, jak i zagadnień związanych z procedurą ich stosowania jest niezbędna każdemu policjantowi, którego zadaniem jest wykryć sprawcę przestępstwa, zebrać materiał dowodowy oraz pozbawić go „owoców” przestępczej działalności, w niniejszym opracowaniu omówiono te zagadnienia. W rozdziale pierwszym przedstawiono instytucję przepadku w zakresie prawnomaterialnym, rozdział drugi z kolei poświęcono stosowaniu tej instytucji w stosunku do podmiotów zbiorowych. W rozdziale trzecim zaprezentowano wyniki badań aktowych w zakresie stosowania zabezpieczenia (przepadku) majątkowego przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, przeprowadzone w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Badaniami objęto sprawy podlegające jego jurysdykcji za lata 2004-2008 w kategorii przestępstw przeciwko mieniu. Wyniki tych badań obrazują trudności (pozaprocesowe) z jakimi spotykają się policjanci w trakcie realizacji zadań służbowych w tym zakresie i jak się wydaje, pozwolą zwrócić uwagę na istotne zagadnienia związane z prawidłową realizacją procesu karnego.

Pliki do pobrania