Ceremoniał policyjny

Data publikacji: 27.03.2013

Ceremoniał policyjny ma na celu kultywowanie policyjnych tradycji, integrowanie środowiska oraz umacnianie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie. Jego podstawowym przesłaniem jest dążenie do tego, aby uroczystości z udziałem policyjnej asysty honorowej, policjantów oraz przedstawicieli środowiska policyjnego przebiegały w atmosferze powagi, podniosłości i były wyrazem szacunku dla narodowych symboli.

Ceremoniał uwzględnia aktualne potrzeby i uwarunkowania legislacyjno--funkcjonalne, ale także realne możliwości zastosowania elementów ceremonialnych w jednostkach organizacyjnych Policji na każdym szczeblu hierarchicznego zorganizowania. Jest dokumentem porządkującym i określającym zasady oraz formy indywidualnego i zespołowego zachowania policjantów, a także pracowników Policji, uczestniczących w uroczystościach o charakterze państwowym, policyjnym, patriotycznym i religijnym. Dodatkowo uwzględnia szczegółowe opisy udziału asysty honorowej.

Ze względu na potrzebę praktycznego stosowania Ceremoniału, jego zawartość stanowią wystandaryzowane scenariusze dwóch podstawowych uroczystości, tj. apelu i zbiórki, szkice sytuacyjne uroczystości policyjnych oraz ilustracje fotograficzne.

Z uwagi na charakter, dokument został skonsultowany z właściwymi merytorycznie jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji, związkami zawodowymi policjantów i pracowników Policji oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz środowiska policyjnego. Zagadnienia związane z precedencją oraz protokołem flagowym zostały zaopiniowane przez Protokół Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Problematyka wzajemnego udziału w uroczystościach państwowych o charakterze centralnym została skonsultowana z przedstawicielami Wojska Polskiego.

Odpowiedzialność za stosowanie zasad określonych w Ceremoniale policyjnym dotyczy każdego policjanta, który pełniąc służbę, kształtuje nie tylko wizerunek Policji, lecz także wizerunek państwa.

Pliki do pobrania