Terroryzm. Rola i miejsce Policji w jego zwalczaniu.

Niniejsza publikacja została stworzona w celu przybliżenia zagadnienia terroryzmu oraz walki z tym zjawiskiem, a w szczególności przedstawieniu roli i zadań jakie stoją w tym zakresie przed polską Policją.

Terroryzm jako zjawisko dynamiczne i niosące zagrożenie powszechne, nie uznające w dzisiejszych czasach granic państwowych, ani przynależności narodowościowej ludzi stanowi wyzwanie dla służb zajmujących się bezpieczeństwem państw i obywateli na całym świecie. Polska nie jest w tym wyjątkiem, zwłaszcza, że w zakresie zwalczania terroryzmu aktywnie uczestniczy na arenie międzynarodowej. Z uwagi na złożoność problemu, możliwość rozpatrywania terroryzmu na wielu płaszczyznach celowo zostały pominięte niektóre wątki, skupiając się na istotnych zagadnienia z punktu widzenia Policji i służby policjantów. Przedstawiona tematyka zawiera treści wynikające z programu szkolenia podstawowego dla policjantów, dodatkowo rozszerzone między innymi o informacje dotyczące użycia materiałów wybuchowych, stanowiących podstawowy środek zamachów terrorystycznych. Opracowanie to powstało w oparciu o wiedzę i doświadczenie policjantów zajmujących się tym zagadnieniem, jak również autorytety naukowe badające zjawisko terroryzmu od wielu lat. Wszystkie zawarte treści są zgodne ze stanem prawnym aktualnym w chwili oddania niniejszego opracowania do druku.

Wydawnictwo jest podzielone na trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale została nakreślona ogólna geneza terroryzmu i jego rozwój poprzez wieki aż do czasów współczesnych. Szerzej zostało przedstawione zjawisko tzw. „nowego terroryzmu”.

Drugi rozdział stanowi omówienie zadań i przedsięwzięć, do wykonania których zobligowana jest Policja w świetle obowiązujących przepisów prawa. Zostały scharakteryzowane wyodrębnione komórki Policji mające w swoich kompetencjach walkę z terroryzmem, tj. BOA KGP i CBŚ KGP. Ponadto opisane zostały czynności funkcjonariuszy, na wybranych stanowiskach. W trzecim rozdziale zostały przedstawione podstawowe informacje o materiałach wybuchowych oraz czynności jakie należy wykonać na miejscu zdarzenia, gdzie ich użyto, ze zwróceniem uwagi na istotne elementy mające wpływ na efekt pracy Policji.

Jak wcześniej wspomniano, terroryzm jest zjawiskiem dynamicznym i rozwijającym się w wielu obszarach. Aby nadążyć za tymi zmianami i skutecznie się mu przeciwstawiać, należy mieć w rękach efektywne środki, w tym środki prawne. Dlatego mamy do czynienia z występującymi zmianami przepisów prawa w tym obszarze, w celu dostosowania ich do aktualnych potrzeb. W związku z tym, pomimo że opracowanie bazuje na aktualnych aktach prawnych należy na bieżąco śledzić dokonujące się w tym obszarze zmiany.

Pliki do pobrania