Administracyjno-prawne aspekty wydawania pozwolenia na broń

Opracowanie jest skierowane do słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego jako materiał dydaktyczny prezentujący treści związane z tematem programu szkolenia – przepisy karne wybranych ustaw szczególnych – ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576.) W niniejszej pracy została scharakteryzowana problematyka związana ze zdefiniowaniem broni i amunicji.

Opracowanie zawiera wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z wydaniem zezwolenia na posiadanie broni. Omówiono także zasady i warunki przyznawania, cofania pozwoleń na broń palną oraz wymagania formalne i obowiązki posiadacza broni wynikające z przepisów.

Poszerzenie wiedzy ogólnej z tego zakresu będzie miało wpływ na skuteczne realizowanie zadań służbowych.

Pliki do pobrania