Wolne stanowisko w Biurze Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP

STANOWISKO: specjalista (stanowisko policyjne);

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA KGP: Wydział Spraw Osobowych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej;

CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: Zapewnienie prawidłowej realizacji spraw dyscyplinarnych pozostających we właściwości Komendanta Głównego Policji.

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 • analiza i ocena materiałów oraz wniosków pod kątem zasadności zlecania czynności wyjaśniających lub wszczynania postępowań dyscyplinarnych przed przedstawieniem ich Komendantowi Głównemu Policji do decyzji;
 • analiza i ocena postępowań dyscyplinarnych oraz przygotowywanie, w związku z wniesionymi środkami zaskarżenia, projektów orzeczeń Komendanta Głównego Policji w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych w Komendzie Głównej Policji, komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i szkołach policyjnych;
 • ocena spraw w przedmiocie wniesionych środków zaskarżenia na postanowienia wydane przez komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i komendantów szkół policyjnych, a także na postanowienia wydane przez Komendanta Głównego Policji, oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć Komendanta Głównego Policji w tym zakresie;
 • ocena wniosków dotyczących przedłużenia terminu prowadzenia czynności dowodowych w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko policjantom oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w tym zakresie;
 • analiza i ocena spraw dyscyplinarnych rozpatrywanych w trybie nadzwyczajnym oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć Komendanta Głównego Policji w tym zakresie;
 • opracowywanie standardów postępowania w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów;
 • dokonywanie na polecenie Komendanta Głównego Policji:
 • analizy postępowań dyscyplinarnych oraz przygotowywanie na tej podstawie projektów orzeczeń dyscyplinarnych Komendanta Głównego Policji kończących postępowania w pierwszej instancji,
 • oceny projektów rozstrzygnięć wydawanych w trakcie postępowań dyscyplinarnych prowadzonych w Komendzie Głównej Policji,
 • oceny spraw dotyczących wniesionych środków zaskarżenia na postanowienia wydane przez rzeczników dyscyplinarnych prowadzących postępowania dyscyplinarne w Komendzie Głównej Policji oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć Komendanta Głównego Policji w tym zakresie;
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem raportu przed wydaniem przez Komendanta Głównego Policji w pierwszej instancji orzeczenia o wymierzeniu kary wydalenia ze służby;
 • rozpatrywanie skarg dotyczących postępowań dyscyplinarnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć i odpowiedzi w tym zakresie;
 • współpraca z rzecznikami dyscyplinarnymi wyznaczonymi przez Komendanta Głównego Policji do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych lub czynności wyjaśniających;
 • przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski przedstawicieli parlamentu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych w zakresie właściwości zespołu;
 • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki dyscyplinarnej;
 • analizowanie stanu dyscypliny służbowej policjantów i przygotowywanie informacji w tym zakresie.

WYMAGANIA FORMALNE: określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. poz. 857, z późn. zm.);

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • bardzo dobra znajomość ustawy o Policji oraz przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętności interpersonalne,
 • asertywność oraz umiejętność argumentowania w rozmowach z klientami składającymi skargi i wnioski,
 • umiejętność konsultacji kwestii drażliwych w przypadkach uchybień popełnianych przez jednostki organizacyjne Policji;

WYMAGANIA DODATKOWE: doświadczenie w pracy w pionie kadrowym lub na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych, preferowane wykształcenie prawnicze;

Szczegółowych informacji udziela:

kom. Agnieszka Lebiedź
radca
Wydziału Spraw Osobowych
Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
Komendy Głównej Policji
tel. 72 124 59