Nauczyciel w Zakładzie Prewencji i Technik Interwencyjnych w Szkole Policji w Pile

Data publikacji: 10.07.2018

 

 

Załącznik nr 1

do Procedury doboru i delegowania nauczycieli stowarzyszonych
do Szkoły Policji w Pile

 

 

OGŁOSZENIE

Komendanta Szkoły Policji w Pile

z dnia 5 lipca 2018 r.

 

w sprawie możliwości ubiegania się o delegowanie do czasowego pełnienia służby w charakterze nauczyciela stowarzyszonego w Szkole Policji w Pile*

w Zakładzie Prewencji i Technik Interwencyjnych

z zakresu taktyki i technik interwencji

 

 

1. O możliwość ubiegania się o delegowanie do czasowego pełnienia służby w charakterze nauczyciela stowarzyszonego w celu wsparcia procesu kształcenia w Szkole mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:

1) w zakresie wymagań niezbędnych:

a. co najmniej 10 – letni staż służby w Policji,

b. ukończony kurs specjalistyczny dla instruktorów taktyki i technik interwencji,

c. posiadający co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe w realizacji zadań w komórkach organizacyjnych Policji o tematyce zbieżnej z zajęciami dydaktycznymi przewidzianymi do prowadzenia w komórce dydaktycznej, do której prowadzony jest dobór, tj. z zakresu taktyki i technik interwencji,

d. uzyskali zgodę przełożonego w sprawach osobowych na możliwość ubiegania się o delegowanie do czasowego pełnienia służby w charakterze nauczyciela stowarzyszonego.

2) w zakresie wymagań pożądanych:

a. wykształcenie wyższe zawodowe,

b. kwalifikacje pedagogiczne,

c. doświadczenie dydaktyczne.

2. Zakres zadań przewidzianych do realizacji przez nauczyciela stowarzyszonego w Szkole w tym tematyka zajęć oraz rodzaj kursów/szkoleń, w których kandydat na nauczyciela stowarzyszanego miałby prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Taktyka i techniki interwencji na szkoleniu zawodowym podstawowym, kursie specjalistycznym dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno - rozpoznawcze oraz kursie specjalistycznym dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo - śledcze

3. Kartę informacyjną o nauczycielu stowarzyszonym, wypełnioną w części I i II oraz podpisane Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulę informacyjną dla kandydatów ubiegających sie o przyjecie do pracy/służby w Szkole Policji w Pile, należy kierować do Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile, na adres: pl. Staszica 7, 64-920 Piła lub e-mail podany poniżej lub osobiście w terminie do: bezterminowo.

4. Szkoła zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert Szkoła nie odsyła i nie zwraca.

5. Informacje dodatkowe dotyczące warunków oddelegowania funkcjonariusza do Szkoły Policji w Pile:

a. nauczyciel stowarzyszony uczestniczy w realizacji procesu dydaktycznego w Szkole na podstawie rozkazu Komendanta Głównego Policji o delegowaniu do czasowego pełnienia służby,

b. warunkiem włączenia osoby do bazy nauczycieli stowarzyszonych w Szkole jest akceptacja kandydatury przez Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Pile oraz uzyskanie zgody przełożonego w sprawach osobowych policjanta,

c. koszty związane z delegowaniem nauczyciela stowarzyszonego do Szkoły (w tym w zakresie zakwaterowania i wyżywienia oraz przejazdów) w celu realizacji zajęć dydaktycznych pokrywane są z budżetu Szkoły,

d. w czasie delegowania do Szkoły nauczyciel stowarzyszony ma przydzielonego opiekuna – nauczyciela policyjnego posiadającego wysokie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dydaktyczne, do udzielania wszechstronnej pomocy nauczycielowi stowarzyszonemu w czasie realizacji procesu dydaktycznego oraz pobytu w Szkole w zakresie kwestii logistycznych,

e. w przypadku chęci przeniesienia do pełnienia służby w Szkole, policjanci włączeni do bazy nauczycieli stowarzyszonych i realizujący zajęcia dydaktyczne, oceniani pozytywnie przez właściwego kierującego komórką organizacyjną Szkoły, mogą być zwolnieni z procedury doboru na stanowisko dydaktyczne w Szkole, określonej odrębną decyzją Komendanta Szkoły Policji w Pile.

6. Dodatkowych informacji udziela podinsp. Andrzej Harenda - Zastępca Kierownika Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych Szkoły Policji w Pile, tel. 67 352 2370 lub 774 2370 oraz Monika Czerniel - specjalista Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile, tel. 67 352 2444 lub 774 2444

 

 

tel. sieć publiczna 67-3522171 lub 67-3522444

tel. sieć resortowa 774-2171 lub 774-2444

adres e-mail: kadry@sppila.policja.gov.pl

 

* stosuje się odpowiednio do pracowników Policji

** wskazać termin lub bezterminowo