Kierunek reform lotnictwa policyjnego według KGP

Data publikacji: 15.11.2008

 1. Jakie jest zdanie Komendanta Głównego Policji na temat reformy lotnictwa policyjnego zaproponowanej podczas obrad zespołu do oceny funkcjonowania lotnictwa służb porządku publicznego w dniu 3 czerwca 2008 roku.
 2. Jakie jest zdanie Policyjnych ekspertów lotnictwa z KGP na temat wdrażanych przez ministra Rapackiego zmian w "niebieskim skrzydle".
 3. Czy Komendant Główny Policji uważa za słuszne to, że w obradach tych dotyczących przyszłości lotnictwa policyjnego wzięli udział przedstawiciele straży granicznej.
 4. Czy podczas posiedzenia komisja proponując likwidację baz lotniczych w Białymstoku i Rzeszowie brała pod uwagę specyficzne uwarunkowania geograficzne i terenowe Białegostoku (obszary leśne), oraz Podkarpacia (rejon Bieszczad).
 5. Czy komisja dokonała kalkulacji i porównania kosztów miesięcznego utrzymania śmigłowca policyjnego KWP w Rzeszowie w podrzeszowskiej Jasionce z kosztami jednorazowego zaangażowania śmigłowca Straży Granicznej z Huwnik, lub kosztami jednorazowego zaangażowania śmigłowca policji KWP w Rzeszowie do działań policyjnych na terenie Podkarpacia?
 6. Czy Komendant Główny Policji zdaje sobie sprawę z tego, że likwidując bazę lotniczą w Rzeszowie i Białymstoku ogranicza się w poważny sposób mobilność stacjonujących tam pododdziałów antyterrorystycznych oraz ilość wariantów ich działań.
 7. Czy zdaniem Komendanta Głównego Policji likwidacja baz lotniczych policji na terenach stanowiących granicę UE wpłynie na poprawę zwalczania przestępczości transgranicznej przez polską Policję?
 8. Czy w kontekście Mistrzostw Euro2012 do którego Policja rzetelnie się przygotowuje zdaniem Komendanta Głównego Policji zasadne jest likwidowanie policyjnej bazy lotniczej w województwie, które bezpośrednio graniczy z Ukrainą?
 9. Czy w chwili obecnej są uregulowania prawne (ewentualnie ich projekty) pozwalające na angażowanie śmigłowców straży granicznej do zadań policyjnych zwłaszcza w zakresie współdziałania z policjantami jednostek antyterrorystycznych.
 10. Czy Komendant Główny Policji zdaje sobie sprawę z tego, że dzięki wprowadzanym w zakresie lotnictwa policyjnego zmianom ze służbą pożegnało się już kilku pilotów, a w przypadku wprowadzenia tych zmian kilka innych załóg zrezygnuje z dalszej służby w Policji? Czy Policję stać jest na takie straty w personelu lotniczym ?
 11. Czy Komendant Główny Policji jest w stanie wpłynąć na odroczenie terminu likwidacji bazy lotniczej w podrzeszowskiej Jasionce do roku na który przypada organizacja mistrzostw Euro2012?

 

 

1. Jakie jest zdanie Komendanta Głównego Policji na temat reformy lotnictwa policyjnego zaproponowanej podczas obrad zespołu do oceny funkcjonowania lotnictwa służb porządku publicznego w dniu 3 czerwca 2008 roku?

Celem reformy miała być podstawowa zasada: w jednym miejscu – jedna służba podległa MSWiA oraz śmigłowce jednego typu. Tak więc, jeżeli stacjonują obok siebie jednostki lotnictwa Policji i Straży Granicznej – pozostaje tylko jedna. Straż Graniczna zabezpiecza tereny wzdłuż granicy wschodniej i morskiej, pozostałe miejsca - Policja.

^ do góry

2. Jakie jest zdanie Policyjnych ekspertów lotnictwa z KGP na temat wdrażanych przez ministra Rapackiego zmian w "niebieskim skrzydle?

Z informacji otrzymanych z Głównego Sztabu Policji KGP wynika, iż eksperci lotnictwa KGP akceptują zaproponowane zmiany.
Koncepcja wypracowana przez Zespól do oceny funkcjonowania Lotnictwa Służb Porządku Publicznego pozwoli na skonsolidowanie struktury całego lotnictwa służb porządku publicznego oraz ujednolicenie przepisów, a także stworzy warunki i możliwości wzajemnego zatrudniania personelu latającego obu służb, zmniejszy różnice w uposażeniu personelu, a przez to zwiększy konkurencyjność w stosunku do innych rodzajów lotnictwa państwowego oraz cywilnego.

^ do góry

3. Czy Komendant Główny Policji uważa za słuszne to, że w obradach tych dotyczących przyszłości lotnictwa policyjnego wzięli udział przedstawiciele straży granicznej?

Tak, bowiem skutki prac dotyczyły przyszłości funkcjonowania w ramach jednego resortu lotnictwa obydwu służb.

^ do góry

4. Czy podczas posiedzenia komisja proponując likwidację baz lotniczych w Białymstoku i Rzeszowie brała pod uwagę specyficzne uwarunkowania geograficzne i terenowe Białegostoku (obszary leśne), oraz Podkarpacia (rejon Bieszczad)?

Tak.

^ do góry

5. Czy komisja dokonała kalkulacji i porównania kosztów miesięcznego utrzymania śmigłowca policyjnego KWP w Rzeszowie w podrzeszowskiej Jasionce z kosztami jednorazowego zaangażowania śmigłowca Straży Granicznej z Huwnik, lub kosztami jednorazowego zaangażowania śmigłowca policji KWP w Rzeszowie do działań policyjnych na terenie Podkarpacia?

Nie – z uwagi na to, iż priorytetem były kwestie poruszone w odpowiedzi na pytanie nr 1, czyli zasada: „w jednym miejscu – jedna służba podległa MSWiA oraz śmigłowce jednego typu”.

^ do góry

6. Czy Komendant Główny Policji zdaje sobie sprawę z tego, że likwidując bazę lotniczą w Rzeszowie i Białymstoku ogranicza się w poważny sposób mobilność stacjonujących tam pododdziałów antyterrorystycznych oraz ilość wariantów ich działań?

Tak.

^ do góry

7. Czy zdaniem Komendanta Głównego Policji likwidacja baz lotniczych policji na terenach stanowiących granicę UE wpłynie na poprawę zwalczania przestępczości transgranicznej przez polską Policję?

Zmiana lokalizacji baz lotniczych nie będzie miała większego wpływu na zwalczanie przestępczości transgranicznej przez polską Policję. Wymienione zadania zostaną przekazane lotnictwu Straży Granicznej.

^ do góry

8. Czy w kontekście Mistrzostw Euro 2012, do którego Policja rzetelnie się przygotowuje zdaniem Komendanta Głównego Policji zasadne jest likwidowanie policyjnej bazy lotniczej w województwie, które bezpośrednio graniczy z Ukrainą?

Tak, gdyż lotnicze zabezpieczenie EURO 2012 wzdłuż granicy z Ukrainą, zgodnie z nową dyslokacją baz, realizowane będzie przez lotnictwo Straży Granicznej.

^ do góry

9. Czy w chwili obecnej są uregulowania prawne (ewentualnie ich projekty) pozwalające na angażowanie śmigłowców straży granicznej do zadań policyjnych zwłaszcza w zakresie współdziałania z policjantami jednostek antyterrorystycznych?

Jednym z założeń sprawozdania zespołu do oceny funkcjonowania LSPP, ujętym w „Harmonogramie wykonawczym” jest potrzeba dokonania, przez Departament MSWiA w uzgodnieniu z Biurami Prawnymi Policji i Straży Granicznej, zmian w ustawach o Policji i o Straży Granicznej.

^ do góry

10. Czy Komendant Główny Policji zdaje sobie sprawę z tego, że dzięki wprowadzanym w zakresie lotnictwa policyjnego zmianom ze służbą pożegnało się już kilku pilotów, a w przypadku wprowadzenia tych zmian kilka innych załóg zrezygnuje z dalszej służby w Policji? Czy Policję stać jest na takie straty w personelu lotniczym? (Zgodnie z sugestiami personel z Rzeszowa miał się przenieść do Wrocławia gdzie nie zaoferowano mu żadnych warunków socjalnych. Są to ludzie dojeżdżający około 400 km i więcej z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby).

Komendant Główny Policji zdaje sobie sprawę z problemów związanych ze sprawami kadrowo-personalnymi wynikającymi z przyjętej koncepcji reorganizacji lotnictwa Policji. Rozpoczęto prace nad uproszczeniem zasad dot. zatrudnienia i ujednolicenia uposażenia personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego. Przeniesienia służbowe w Policji regulują stosowne przepisy, natomiast przełożeni nie mają wpływu na osobiste decyzje funkcjonariuszy.

^ do góry

11. Czy Komendant Główny Policji jest w stanie wpłynąć na odroczenie terminu likwidacji bazy lotniczej w podrzeszowskiej Jasionce do roku, na który przypada organizacja mistrzostw Euro 2012?

Komendant Główny Policji nie może wpłynąć na odroczenie terminu, bowiem jest to decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

^ do góry

 

kom. Sławomir Weremiuk, Gabinet Komendanta Głównego Policji